pc蛋蛋网

ADC\DAC系列
型号 兼容型号 Channel Resolution(bits) Throughput rate Power Dissipation(v) SNR(typ dB) INL(typ) DNL(typ) Package 应用 下载 样品申请
KTA128S085 DAC128S085 8 12 - 2.7~5.5 - ±2 LSB ±0.2 LSB TSSOP16 工业控制领域
KTA108S085 DAC108S085 8 10 - 2.7~5.5 - ±0.5 LSB ±0.05 LSB TSSOP16 工业控制领域
KTA7953 ADS7953 16 12 1 MSPS 2.7~5 72.6 ±0.6 LSB ±0.5 LSB TSSOP38 工业控制领域
KTA7828 ADS7828 8 12 8K SPS 2.7~5 72.6 ±0.6 LSB ±0.5 LSB TSSOP16 工业控制领域
KTA5614 TLV5614 4 12 - 2.7~5.5 - ±1.5 LSB ±0.5 LSB TSSOP16 工业控制领域
KTA5542 AD5542 1 16 - 2.7~5.5 - ±2 LSB ±2 LSB SOP14 通信
KTA5541 AD5541 1 16 - 2.7~5.5 - ±2 LSB ±2 LSB SOP8 通信
KTA5324 AD5324 4 12 - 2.5~5.5 - ±2 LSB ±0.2 LSB MSOP10L 工业控制领域
KTA5314 AD5314 4 10 - 2.5~5.5 - ±0.5 LSB ±0.05 LSB MSOP10L 工业控制领域
KTA1001 AD9788 2 16 800 MSPS 3.3(±5%) - ±4 LSB ±2 LSB TQFP100 通信,中频链路DAC